Participatie

Participatie
De participatie is in eerste instantie gericht op volwaardig maatschappelijk functioneren. Daarnaast natuurlijk op het krijgen van werk. Op basis van competenties en affiniteit van de cliënt zelf. We bevorderen dit door onze cliënten te laten participeren als vrijwilligers, het zoeken van stage plekken, leer/werk plekken, werk ervaringstrajecten, garantiebanen en natuurlijk banen.

Participatie en activering
Participatie, het meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Mensen willen volwaardig onderdeel zijn van de maatschappij. Het gaat om werken, maar ook om het hebben van sociale contacten, het deelnemen en bijdragen aan de maatschappij, het opdoen van vaardigheden. Sommige mensen kunnen dit op eigen kracht, anderen hebben daarbij ondersteuning nodig. Het zogenaamde “Participatiewiel” vormt het uitgangspunt en brengt al deze vormen van meedoen in beeld.

Met als doel:
Het naar vermogen verrichten van opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.
Dus het bevorderen dat iedereen een tegenprestatie naar vermogen levert.
Een onderwerp dat in het kader van activering erg relevant is. De gemeente moet het aan bijstandsgerechtigden opdragen van een significante tegenprestatie regelen bij verordening. Dit biedt de gemeente de ruimte voor het leveren van individueel maatwerk. Het college is verplicht expliciet beleid te ontwikkelen betreffende de inhoud, omvang en duur van de tegenprestatie. In deze verordening kunnen gemeenten vervolgens o.a. opnemen dat vrijwilligerswerk van een bepaalde inhoud en omvang als tegenprestatie is te kwalificeren. Tevens kan de gemeenteraad in de verordening de bepaling opnemen dat, als de belanghebbende mantelzorg verricht, deze geen tegenprestatie wordt opgedragen, zolang hij mantelzorg verricht. De tegenprestatie mag het re-integratiebeleid niet doorkruisen.
Verder is ook geregeld er geen tegenprestatie wordt oplegd aan alleenstaande ouders die de volledige zorg hebben voor een of kinderen tot vijf jaar.