banner foto home

Arbeid

Nadat met onze cliënt gewerkt is aan meer stabiele woon- en leefomstandigheden kan een traject worden ingeslagen waar studie en/of werk op maat centraal dient te staan. Wij werken er aan dat cliënten hun “eigen kracht” inzetten en hun eigen verantwoordelijkheid gaan nemen, uiteraard naar eigen vermogen.

Begeleiding

Ons begeleidingstraject gaat uit van een integrale aanpak op maat, maar vooral ook vanuit “de eigen kracht” van onze cliënten. Het richt zich, na een uitgebreide intake, op het maken van een persoonlijk plan per cliënt, dat uiteindelijk gericht is op het maatschappelijk – en werk fit maken. Ons werk richt zich met name op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en kwetsbare groepen, omdat deze bijzondere begeleiding nodig hebben om door te stromen naar een reguliere baan, werkplek of een opleiding. Probe is vooral een organisatie met een sociaal maatschappelijke doelstelling. Onze dienstverlening is er daarom op gericht werk te creëren voor mensen met en zonder een beperking.
Iedereen krijgt een persoonlijk arbeidstraject-plan. Die begeleiding is soms praktisch, soms gericht op het verbeteren van de arbeidshouding, maar kan ook een therapeutisch karakter hebben.

Participatie

De participatie is in eerste instantie gericht op volwaardig maatschappelijk functioneren. Daarnaast natuurlijk op het krijgen van werk. Op basis van competenties en affiniteit van de cliënt zelf. We bevorderen dit door onze cliënten te laten participeren als vrijwilligers, het zoeken van stageplekken, leer/werk plekken, werk ervaringstrajecten, garantiebanen en natuurlijk banen.

 

Participatie en activering
Het meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Mensen willen volwaardig onderdeel zijn van de maatschappij. Het gaat om werken, maar ook om het hebben van sociale contacten, het deelnemen en bijdragen aan de maatschappij, het opdoen van vaardigheden. Sommige mensen kunnen dit op eigen kracht, anderen hebben daarbij ondersteuning nodig. Het zogenaamde “Participatiewiel” vormt het uitgangspunt en brengt al deze vormen van meedoen in beeld.

Re-integratie

Het is een hele uitdaging om onze cliënten aan werk te helpen. Het vraagt veel van onze cliënten tijdens het gehele begeleidingstraject. Daar staat tegenover dat als een baan gevonden is, dat dit veel voldoening geeft. We hebben zelf ervaring met re-integratie maar roepen indien nodig de hulp in van gekwalificeerde partners, omdat het heel belangrijk is om deze laatste stap samen met de cliënt, op basis van diens kwaliteiten te kunnen maken. Vaak zetten we tijdens de eerste periode, als we voor de cliënt een baan hebben gevonden, het begeleidingstraject voort door middel van persoonlijke coaching.

De belangrijkste onderdelen van de re-integratie zijn de trajecten: “Modulair“, “Werkfit” en “Naar werk”:

Het Modulair re-integratietraject:

Meedoen in de maatschappij is belangrijk, het wordt ook wel participeren genoemd. De politiek vindt het zelfs zo belangrijk dat er hele wetten voor zijn gemaakt.

Maar niet voor iedereen is het even makkelijk of vanzelfsprekend om mee te doen in de maatschappij. Dat kan komen door bijvoorbeeld ziekte, of een beperking, maar ook een traumatische gebeurtenis kan er voor zorgen dat je wel wat steun kan gebruiken om weer volledig mee te doen in de maatschappij.

“Probe werkt” biedt verschillende trajecten die jou daarmee helpen.

Het Werkfit traject:

Het kan zijn dat je nog niet klaar bent voor een betaalde baan, maar wel graag een eerste stap (terug) naar de arbeidsmarkt wilt maken. Dan is een Werkfit traject misschien een goede optie.

In dit traject krijg je de kans om weer werkervaring op te doen binnen een organisatie. Je leert ook (weer) wat het is om bijvoorbeeld samen te werken of om te gaan met bijvoorbeeld een leidinggevende. Hoe het traject eruitziet hangt van je situatie af. Wat is er nodig om jou klaar te stomen voor de arbeidsmarkt?

In een plan van aanpak worden hier afspraken over gemaakt tussen jou en je persoonlijke re-integratieconsulent van “Probe werkt”.

Een Naar Werk traject:

Tijdens een Naar Werk traject gaat een re-integratieconsulent van “Probe werkt” samen met jou op zoek naar een betaalde baan. Hij of zij begeleid het hele traject van het zoeken naar vacatures totdat jij je thuis voelt op je nieuwe werkplek.

Jobcoaching

De coaching is vooral gericht op ontwikkelen of verbeteren van conceptuele, sociale en praktische vaardigheden. Waarbij in eerste instantie het verbeteren van het sociaal emotioneel functioneren voorop staat. Probe toetst de communicatieve vaardigheden en werkt samen met de cliënt om deze te optimaliseren. Ook besteden we aandacht aan het lichamelijk functioneren gericht op vitaliteit en gezondheid.

Een coaching traject kan ook bestaan uit:
• Aanwezig zijn bij voorbesprekingen;
• Helpen bij het inwerken;
• Begeleiding op de werkvloer;
• Een persoonlijke handleiding maken.
Het is de bedoeling dat je uiteindelijk het werk zelfstandig kunt uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog onduidelijkheden zijn, nazorg vinden wij een heel belangrijk onderdeel van het hele coaching-traject.

Our Services